FINNEX เสนอลู่ทางการลงทุนที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ความมั่งคั่งของคุณเติบโตและสำรวจโอกาสใหม่ๆ ในโลก DeFi

FiDAO เป็นเจ้าของชิ้นส่วนแห่งอนาคต

FINNEX

FINNEX ภูมิใจเสนอโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของเราผ่าน FIDAO (FINNEX Decentralized Autonomous Organization)

ด้วย FiDAO นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในบริษัทของเราและกลายเป็นเจ้าของร่วม โดยมีสิทธิ์ในการออกเสียงและสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ.

นอกจากสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแล้ว ผู้ถือ FiDAO ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลรายเดือนตามผลประกอบการของบริษัทอีกด้วย.

การใช้ DAO ให้ความโปร่งใสและปลอดภัยสำหรับนักลงทุนกับการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ FINEX ในขณะเดียวกันก็ยังคงรูปแบบการกระจายอำนาจและขับเคลื่อนโดยชุมชนในระบบนิเวศ DeFI.